تو کجایی؟

همچنان در جستجوی عشق تا بیابم در کنارش

بنشینم تا ابد بستایم تو کجایی که همه پاکی عشق از توست

همه ناباوریهایم با تو خواهد شد سست تو کجایی که نگاهی به

نگاهت بکنم سیر شوم از هر نگاه دیگری دل بِکَنم تو کحایی که

همه هستی را در منِ دیوانه ببینی آسمانی بشوی، نه چون

مردانِ زمینی تو کجایی که با هم به تکامل برسیم نو شویم و پر

گشاییم و از اینجا برویم تو کجایی که صداقت را با تو بشناسم با

سخنهای خود افکارت را من بنوازم تو کجایی نکند مرا ز یادت

ببری یا که در غمِ نبودم رو به صحرا بروی تو کجایی نکند

جایگذینم بکنی با دگری خو بگیری نگذیر با عشقهای گذری تو

کجایی که سوختم در سرای نبودت سر برس لبریز عشقم کن و

سیراب وجودت............

/ 0 نظر / 3 بازدید