در چهره ات ماه می تابد عمق جنگل در چشمانت موج می زند خم می شوم و هر سلول پوستم که تو را می چشد مست می شود لبانم باز از بوسه ات می شکفد. و فکر میکنم تمام طبیعت باغستانی ست که تو را برای من و مرا برای تو جفت کرده...

جفت؟ ...

نه!...

ما یک نفریم...


/ 0 نظر / 15 بازدید