این منم تنها و حیران نیمه شب کرده ام همراز خود مهتاب را

گویم امشب بینم آن گل را بخواب من مگر در خواب بینم خواب را

پرتو نور خیال انگیز ماه روح را تا آسمانها می برد هر کجا زیبائی و

لطف و صفاست روح عاشق را به آنجا می برد دست سوی

آسمانها می برم می کنم زاری به درگاه خدا تا ببخشاید به اشک

و آه من تا نسازد دیگرت از من جدا..

/ 0 نظر / 3 بازدید