گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو شرح دهم غم تو را

نکته به نکته مو به مو ساقی باقی از وفا باده بده سبو سبو

مطرب خوش‌نوای را تازه به تازه گو بگو در پی دیدن رخت همچو

صبا فتاده‌ام خانه به خانه، در به در کوچه به کوچه، کو به کو

می‌رود از فراق تو خون دل از دو دیده‌ام دجله به دجله، یم به یم

چشمه به چشمه، جو به جو..

/ 0 نظر / 3 بازدید