علی جونم

تو قلبم را از عشق لبریز کردی


نور ماورا را نشانم دادی حالا تمام چیزی که می خواهم ، این است که با تو باشم تو یگانه عشق حقیقی من هستی به من آموختی که هرگز قضاوت نکنم حالا تمام چیزی که می خواهم ، این است که با تو باشم../ 6 نظر / 16 بازدید
سپیده

____________@@_@__@_____@ ___________@@@_____@@___@@@@@ __________@@@@______@@_@____@@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@_______@ _________@@@@@_____@_______@ __________@@@@@____@______@ ___________@@@@@@@______@ __@@@_________@@@@@_@ @@@@@@@________@@_____ _@@@@@@@_______@_____ __@@@@@@_______@@_____ ___@@_____@_____@_____ ____@______@____@_____@_@@ _______@@@@_@__@@_@_@@@@@ _____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@ ____@@@@@@@__@@______@@@@@ ____@@@@@_____@_________@@@ ____@@_________@__________@ _____@_________@_____ _______________@_____ ____________@_@_____ _____________@@_@_____ ______________@@_____ ______________@_____

سپیده

* *ـــــــــــــــــ * ـــــــــــ♥ ـــــــــــــــــــــــــ. ـ*ــــــــــــــــــــــ♥* ‏* *ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ♥ ـــ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــ*♥ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ــــــــــــــــــــــ*ـ♥ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــ*♥ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ـــــــــــــــــــــ♥*ــــــــــــــــــــ*♥ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ـــــــــــــــــ♥ــــــــــــ*♥ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ـــــــــ♥ـــــــ*♥‏ ‏ ‏ ‏* *ـــ♥ـــ*♥ ‏ ‏* *♥ــ*♥ ‏ *♥ـ*♥ ‏ ‏*♥ ‏ *♥ ‏ ♥‏ ♥

سپیده

سلام دوست مهربونم♥ آپیم گلم♥ و منتظر حضور سبز تو بهترین♥ تشریف بیار منتظریمااااا♥ مرسی گلم♥ ♥ ♥ ‏ ♥ ‏

ندا

_______★★★★★_______★★★★_____ _____★★★★★★★____★★★★★★__ ___★★★★★★★★_★★★★★★★★★___ __★★★★★★★★★★★★★★★★★★★___ __★★★★★★★★★★★★★★★★★★★____ __★★★★★★★★★★★★★★★★★★★____ __★★★★★★★★★★★★★★★★★★★___ ___★★★★★★★★★★★★★★★★★★___ ____★★★★★★★★★★★★★★★★___ ______★★★★★★★★★★★★★★___ ________★★★★★★★★★★★★___ __________★★★★★★★★★_____ ___________★★★★★★★ ______ ___________★★★★★★ _______ ____________★★★★_______ ____________★★★_______ ___________★★________ __________★_________ _________★__________ ________★__________ ________★__________

الهام

امیدوارم همیشه شاد و خوشحال باشی و طعم خوشبختی رو اونطور که دوست داری بچشی.[گل][قلب][گل]

الهام

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]