هزار سال به سوی تو آمدم افسوس !

هنوز دوری !

دور از من ای امید محال

  از همیشه دورتری

همیشه اما در من کسی نوید می دهد که می رسم به تو

شاید هزار سال دیگر

صدای قلب تو را پشت آن حصار بلند همیشه میشنوم

همیشه سوی تو می آییم

همیشه در راهم همیشه


/ 0 نظر / 27 بازدید