کسی پشت پیراهنم گریسته بود کسی پشت کوچه ی پیوند با

پایی که زخم ِ زخم با ناخنی شکسته و گیتاری بدون سیم ترانه

ای را تر می کرد کسی پشت ِ خوابهای من با حدقه های

پهناورش بر تبر و کنده های نیمسوز پرواز ِ مرگ داشت کسی

پشت ِ گریه های من تابوت می فروخت کسی پشت ِ مردنم

فانوس می شکست کسی که مثل ِ همه بیهوده مرده بو..

/ 0 نظر / 3 بازدید