ای عشق همه بهانه از توست من خامشم این ترانه از توست آن

بانگ بلند صبحگاهی وین زمزمه ی شبانه از توست من انده

خویش را ندانم این گریه ی بی بهانه از توست ای آتش جان

پکبازان در خرمن من زبانه از توست افسون شده ی تو را زبان

نیست ور هست همه فسانه از توست کشتی مرا چه بیم دریا ؟

توفان ز تو و کرانه از توست گر باده دهی و گرنه ، غم نیست

مست از تو ، شرابخانه از توست می را چه اثر به پیش چشمت ؟

کاین مستی شادمانه از توست پیش تو چه توسنی کند عقل ؟

رام است که تازیانه از توست من می گذرم خموش و گمنام آوازه

ی جاودانه از توست چون سایه مرا ز خک برگیر کاینجا سر و

آستانه از توست..

/ 0 نظر / 3 بازدید