خواستم برایت از گل بنویسم دیدم خوش بو تری،خواستم برایت از خورشید بنویسم دیدم پرنورتری،خواستم برایت از ستاره بنویسم دیدم زیباتری ، پس تصمیم گرفتم که برایت بنویسم،

عشق یعنی زندگی،

عشق یعنی آزادی،

عشق یعنی مهربانی .

/ 0 نظر / 26 بازدید