بغــلم کـن عشـق خوبـم بذار حـس کـنم تنــت رو از حـرارتــت بـمـــــیرم , بـگــــیرم عــطـر تنـــت رو واسـه مـن آغوشـه گرمـت تـنهاجـای امن دنیـاس ســاز آشـنای قلبـت خـوش تـرین آهـنگ دنیــاس مـنو کـه بـغل بگـیری گـم میشم تـو شــهر رویــــا بنـدمیـاد نفـس تـو سینم مــثل مجـنون پیش لـیلا به تــو شفـاف و بـرهنه دل ســپردم بــی محـــابا بــغلم کـن تا نــمیرم بی تـو, تو دستـای ســـــرما مثــل دامــن فرشــته شــب مـا قدیــس و پــــاک حتی ماه به حرمت مــا عاشقونه تر می تــــــابه بغلــم کن عشـق خوبـم بــذارآرامــش بگـــــــیرم سـر بذارم روی شونت با نفسهـات خو بگـیـــــرم جز سـرانگشتای گرمت تـن مـن عشقی نـــدیده دست بکش روگونه من منوخواب کن تاســـــپیده..


/ 0 نظر / 13 بازدید