عشق چیست ؟ از میان تمام نواهای زمینی نوایی که به دورترین نقطه در آسمان راه می یابد موسیقی موزون قلب عاشق است . عشق رود زندگی در جهان است . میندیش که با دیدن جویباری کوچک یا با رسیدن به نخستین چشمه حقیر عشق را شناخته ای . تا آن زمان که از میان دره های خارایین نگذری و جویبار را گم نکنی و مرغزارها را پشت سر نگذاری و جویبار را ببینی که هر آینه گسترده و ژرف تر می گردد تا آنجا که کشتی ها بر پهنه آن پیش می رانند تا به فراسوی مرغزار پا ننهاده ای و به اقیانوس بی انتها نرسیده ای تا تمامی گنجها را به اعماق این اقیانوس نسپرده ای در نخواهی یافت که عشق چیست.........

/ 0 نظر / 3 بازدید