توبه من خندیدی ونمی دانستی من به چه دلهره ازباغچه

همسایه سیب رادزدیدم باغبان ازپی من تند دوید سیب رادست

تودید غضب آلوده به من کردنگاه سیب دندان زده ازدست

توافتادبه خاک وتورفتی وهنوز سالهاهست که درگوش من آرام

آرام خش خش گام توتکرار کنان می دهدآزارم ومن اندیشه کنان

غرق این پندارم که چرا خانه ی کوچک ما سیب نداشت؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید